SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SSC บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 052-019925
- ฝึกอบรมทบทวนท่าบุคคลมือเปล่า
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธประจำกาย การต่อสู้ป้องกันตัว
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้ถังเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
- อบรมทบทวนกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง และกฎระเบียบของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
- อบรมการสังเกตจดจำ และการแจ้งเหตุ
- แนะนำเทคนิคในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้คำพูดที่สุภาพกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และผู้พักอาศัย และจรรยาบันของ จ.น.ท.รักษาความปลอดภัยที่ดี
 
 
 
 
- จัดให้มีการตรวจประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อประชุมวางแผนมาตรการความปลอดภัย
- การบันทึก/สติ๊กเกอร์/ระเบียนประวัติรถ/บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประสานงาน รปภ. เพื่อติดตามรถภายนอกที่เข้ามาภายในทุกครั้ง
- รถภายนอกต้องแลกบัตร จัดให้มีการแสดมป์บัตรเข้า-ออกทุกครั้ง
- จัดให้มีสายตรวจ/เครื่องแสกนตามจุด
 
 
 
 
 
- จัดให้มีการตรวจประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
- จัดทำระเบียบการเข้า/การแลกบัตร/บันทึกควบคุมการเข้าออกต่างๆ
- อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บุคคลผู้มาติดต่องาน
- ควบคุมดูแลตามคำสั่งปกติ/พิเศษต่อผู้ว่าจ้าง อย่างเคร่งครัด
- มีการรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
- อำนวยการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
สิทธิพล สถิธางกูร
 
 
 
 
     
SILVER SECURITY SERVICE CO., LTD.
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 305/4 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เลขที่ 7/54 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
เลขที่ 187/2 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 094-925-5156 , 095-692-2225
 
Copyright © 2022 www.sscguard.com All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft