SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด : วินัย ปลอดภัย ซื่อสัตย์
เป็นศูนย์บริการรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาดแก่สถานที่บุคคล และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบันดำเนินการ จัดตั้งโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการ วางแผนมาตรการรักษาความปลอดภัย การป้องกันการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการด้านจราจร การสืบสวนสอบสวน และการอารักขาบุคคลสำคัญ
 
 
สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเรียกใช้บริการ
เมื่อทรัพย์สินสูญหาย ได้รับการชดใช้คืนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายสวัสดิการอื่น ในสวัสดิการพนักงาน
จัดให้มีสายตรวจ กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
บริษัท มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว คอยแก้ปัญหาให้กับท่าน
มีการอบรมและฝึกฝน ทบทวนพนักงานเป็นประจำเสมอ
มีทีมงานคอยหมั่นตรวจดูแลทรัพย์สินท่านเป็นอย่างดี
คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ผู้มาติดต่อ
 
        
 
บริษัทฯได้มีมาตรการการรับมือกับโควิด 19 โดยจัดทำมา ...
...
บริษัทฯได้มีมาตรการการรับมือกับโควิด 19 โดยจัดทำมา ...
...
บริษัทฯได้มีมาตรการการรับมือกับโควิด 19 โดยจัดทำมา ...
...
SSC GUARD มีดำเนินการเพื่อรองรับพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 อย่างไ ...
หากพนักงานที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ...
หากมีความเสียหายจากการปฎิบัติหน้าที่ ...
ทำไมต้องจ้าง บริษัทเรา ...
การคัดเลือกพนักงานก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่ ทำอย่างไร ...
 
 
   
อุปกรณ์ประจำตัวพนักงาน
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. กระบอง, เครื่องอาวุธ, ปืน (ถ้ามี)
3. ไฟฉาย
4. กุญแจมือ
5. วิทยุสื่อสาร
6. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หน้าที่ของ รปภ.
- ป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า, ผู้มาติดต่องาน
- ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมิได้รับอนุญาต
- ทำหน้าที่ดูแลทั่วไป ดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ
 
 
 
การควบคุมดูแลกำลังผลในหน่วยงาน การฝึกอบรมทบทวนประจำเดือน
การเข้าตรวจเยี่ยมและการฝึกอบรมประจำเดือนของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อระเบียบวินัย ความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
 
 
การเอาใจใส่และเข้าตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอของฝ่ายบริหาร
เน้นความสามัคคีภายในหน่วยงานเพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน 

 

 
การฝึกอบรมทบทวนประจำเดือน
การเข้าตรวจเยี่ยมและการฝึกอบรมประจำเดือน ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อระเบียบวินัยความรู้ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นของพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
หัวข้อในการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมทบทวนท่าบุคคลมือเปล่า
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธประจำกายการต่อสู้ป้องกันตัว
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้ถังเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
- อบรมทบทวนกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างและกฎระเบียบของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 
 
SSC บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 052-019925
- ฝึกอบรมทบทวนท่าบุคคลมือเปล่า
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธประจำกาย การต่อสู้ป้องกันตัว
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้ถังเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
- อบรมทบทวนกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง และกฎระเบียบของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
- อบรมการสังเกตจดจำ และการแจ้งเหตุ
- แนะนำเทคนิคในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้คำพูดที่สุภาพกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และผู้พักอาศัย และจรรยาบันของ จ.น.ท.รักษาความปลอดภัยที่ดี
 
 
 
 
- จัดให้มีการตรวจประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อประชุมวางแผนมาตรการความปลอดภัย
- การบันทึก/สติ๊กเกอร์/ระเบียนประวัติรถ/บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประสานงาน รปภ. เพื่อติดตามรถภายนอกที่เข้ามาภายในทุกครั้ง
- รถภายนอกต้องแลกบัตร จัดให้มีการแสดมป์บัตรเข้า-ออกทุกครั้ง
- จัดให้มีสายตรวจ/เครื่องแสกนตามจุด
 
 
 
 
 
- จัดให้มีการตรวจประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
- จัดทำระเบียบการเข้า/การแลกบัตร/บันทึกควบคุมการเข้าออกต่างๆ
- อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บุคคลผู้มาติดต่องาน
- ควบคุมดูแลตามคำสั่งปกติ/พิเศษต่อผู้ว่าจ้าง อย่างเคร่งครัด
- มีการรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
- อำนวยการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
สิทธิพล สถิธางกูร
 
 
 
 
     
SILVER SECURITY SERVICE CO., LTD.
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 305/4 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เลขที่ 7/54 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
เลขที่ 187/2 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 094-925-5156 , 095-692-2225
 
Copyright © 2022 www.sscguard.com All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft